ขยายเวลา เราเที่ยวด้วยกัน-กำลังใจ ขยายเวลาไปถึง ปี 2564

ลงทะเบียนเที่ยวด้วยกัน

ศบศ. ขยายเวลาโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน-กำลังใจ” ยาวไปถึงต้นปี 64 พร้อมเปิดให้เที่ยวในจังหวัดภูมิลำเนา ที่ตัวเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านได้

เที่ยวไหนดี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (ศบศ.) ครั้งที่ 4/2563 เห็นชอบการปรับปรุงโครงการเราเที่ยวด้วยกันและโครงการกำลังใจ ที่เสนอโดย “การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” (ททท.)

สำหรับรายละเอียดของการอนุมัติมีดังนี้

-อนุมัติให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน สามารถใช้บริการโรงแรมที่พัก และใช้ E-Voucher สำหรับค่าอาหาร ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยว ค่าสินค้าโอทอป ในจังหวัดภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านได้ จากเดิมโครงการเราเที่ยวด้วยกันกำหนดให้ต้องใช้สิทธิ์ข้ามจังหวัดเท่านั้น

ไปเที่ยว

ใช้ E-Voucher ในจังหวัดภูมิลำเนาได้

– อนุมัติให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จำนวน 570 คน และเจ้าหน้าที่หัวหน้างานสาธารณสุขมูลฐาน และงานสุขภาพภาคประชาชนระดับจังหวัดและระดับอำเภอกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2,615 คน ให้สามารถเข้าร่วมโครงการกำลังใจได้

-อนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการกำลังใจ และเราเที่ยวด้วยกัน ไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 และ

-อนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณดำเนินโครงการกำลังใจ และเราเที่ยวด้วยกัน ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

เที่ยวด้วยกัน

ให้เที่ยวในภูมิลำเนาได้

  • ให้ประชาชนที่ลงทะเบียนเข้ารวมโครงการสามารถเที่ยวภายในจังหวัดภูมิลำเนา หรือบ้านเกิดได้ จากเดิมโครงการเราเที่ยวด้วยกันต้องใช้สิทธิ์ข้ามจังหวัดเท่านั้น

ใช้ E-Voucher ในจังหวัดภูมิลำเนาได้

  • ประชาชนสามารถใช้บริการโรงแรมที่พักพร้อมกับ E-Voucher สำหรับค่าสนับสนุนอาหาร, ค่าชมแหล่งท่องเที่ยว, ค่าสินค้า OTOP ในจังหวัดภูมิลำเนาได้

ให้สิทธิ์เพิ่มเติมสำหรับโครงการกำลังใจของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

  • อนุมัติให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จำนวน 570 คน และเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขมูลฐาน และงานสุขภาพภาคประชาชน ระดับจังหวัด, อำเภอ และกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2,615 คน เข้าร่วมโครงการกำลังใจได้

สมัครเข้ากลุ่ม